Տարբերությունլիթիումիփորվածքի12Վև16日8Վմիջև

Էլեկտրաէներգիայիվարժություններըհաճախօգտագործվումենմերառօրյակյանքում:Երբտանըպետքէանցքերբացենքկամպտուտակներտեղադրենք,մենքպետքէօգտագործենքէլեկտրականփորվածքներ:Տարբերություններկաննաևէլեկտրահաղորդմանվարժանքներիմիջև:Ընդհանուրը”12վոլտև16日8վոլտ:Այդդեպքումի՞նչտարբերությունկաայդերկուսիմեջ:

1 (1)

Որո՞նքենտարբերությունները12Վև16日8Վլարմանէլեկտրականվարժանքներիմիջև:
1.Երկուձեռքիէլեկտրականփորվածքներիամենամեծտարբերությունըլարումնէ,քանիորմեկլարումը12վոլտէ,մյուսը”16日8վոլտ,որըկարելիէուղղակիորենտարբերակել,ևփաթեթումկլինիհստակցուցադրություն:

2.Արագությունըտարբերէ:Տարբերլարմանտակաշխատելուդեպքումդատարբերարագություններիկհանգեցնի:Համեմատությանհամար,16日8վոլտէլեկտրականփորվածքըկունենահամեմատաբարմեծարագություն:

3.Մարտկոցիհզորությունըտարբերէ:Տարբերլարմանպատճառովդուքպետքէընտրեքտարբերշարժիչներևկազմաձևեքտարբերէլեկտրոնայինհզորություններ:Որքանբարձրէլարումը,այնքանբարձրէէլեկտրոնայինհզորությունը:

1 (2)

Էլեկտրականփորվածքներիդասակարգում
1.Ըստնպատակի,բաժանվածենպտուտակներկամինքնուրույնմատակարարվողպտուտակներ,ևէլեկտրականփորվածքներիընտրությունընույնպեստարբերէ,ոմանքավելիհարմարենմետաղականնյութերհորատելուհամար,ևոմանքէլհարմարենփայտանյութերիհամար:

2.Ըստմարտկոցիլարմանբաժանված,ավելիհաճախօգտագործվումէ12վոլտ,կան16日8վոլտև21վոլտ:

3.Բաժանվածըստմարտկոցիդասակարգման,մեկըլիթիումիմարտկոցէ,իսկմյուսը՝նիկել——քրոմմարտկոց:Առաջինըավելիտարածվածէ,քանիորայնավելիշարժականէևավելիքիչկորուստներունի,բայցընտրեքնիկել——քրոմմարտկոց,էլեկտրականձեռքիհորատմանգինըավելիթանկկլինի:


Հաղորդմանժամանակը՝Սեպ-15-2020