განსხვავებალითიუმისბურღვასშორის12vდა16.8v

დენისსავარჯიშოებიხშირადგამოიყენებაჩვენსყოველდღიურცხოვრებაში。როდესაცსახლშიხვრელებისგაბურღვაანხრახნებისდაყენებაგვჭირდება,უნდაგამოვიყენოთდენისსაბურღი。ასევეარსებობსგანსხვავებებიდენისვარჯიშებსშორის。საერთოარის12ვოლტიდა16,8ვოლტი。მაშინრაგანსხვავებააამორსშორის?

1 (1)

რაგანსხვავებაა12 vდა16.8 vდენისსავარჯიშოებსშორის吗?
1.ყველაზედიდიგანსხვავებაორხელისელექტროსავარჯიშოებსშორისარისძაბვა,რადგანერთიძაბვაარის12ვოლტი,მეორეარის16.8ვოლტი,რომელიცპირდაპირგანასხვავებსდაპაკეტზეიქნებამკაფიოჩვენება。

2.სიჩქარეგანსხვავებულია。სხვადასხვაძაბვისქვეშმუშაობისას,ესგამოიწვევსსხვადასხვასიჩქარეს。შედარებისთვის,16日8ვოლტიანიელექტროსაბურღიექნებაშედარებითდიდისიჩქარე。

3.ელემენტისსიმძლავრეგანსხვავებულია。სხვადასხვაძაბვისგამო,თქვენუნდააირჩიოთსხვადასხვაძრავებიდადააკონფიგურიროთსხვადასხვაელექტრონულისიმძლავრეები。რაცუფრომაღალიაძაბვა,მითუფრომაღალიაელექტრონულისიმძლავრე。

1 (2)

ელექტრულივარჯიშებისკლასიფიკაცია
1.დანიშნულებისმიხედვითდაყოფილიახრახნებიანთვითმომარაგებულიხრახნები,ასევეგანსხვავებულიაელექტროსაბურღიშერჩევა,ზოგიუფროშესაფერისიალითონისმასალებისგასახურებლადდაზოგიცხისმასალებისთვის。

2.ბატარეისძაბვისმიხედვითდაყოფილი,უფროხშირადგამოიყენება12ვოლტი,არის16日8ვოლტიდა21ვოლტი。

3.დაყოფილიაბატარეისკლასიფიკაციისმიხედვით,ერთიარისლითიუმისბატარეა,ხოლომეორეარისნიკელის——ქრომისბატარეა。პირველიუფროპოპულარულია,რადგანისუფროპორტატულიადანაკლებიდანაკარგიაქვს,მაგრამაირჩიეთნიკელის——ქრომისბატარეა,ელექტროსაბურღიფასიუფროძვირიიქნება。


გამოქვეყნებისდრო:სექტემბერი-15-2020
Baidu