ЛитийБургулоо12Vана16.8VОртосундагыАйырма

электрБургуларыбиздинКүнүмдэкжашоодокшпКолдонулат。БиздетешиктердибуроожебурамалардыорнотуукерекБолгондо,БизэлектрТешиктеринКолдонушубузкерек。электрмашыгууларынынортосундадагыайырмачылыктарБар。Адатта12Вольтана16,8ВольтБар。АндаэкөөнүнАйырмасыэмнеде?

1(1)

12вана16,8вКубаттуубургулардынАйырмачылыгыэмнеде?
1.Экиколдогуэлектрбургулоолорунунэңчоңайырмачылыгы - чыңалуу,анткенибирчыңалуу12вольт,экинчиси16,8вольт,анытүздөн-түзажыратуугаболотжанапакеттеачыкдисплейпайдаболот。

2.ылдамдыкбашкача。АрКандайчышалуудаиютегенде,АларКандайлдамдыктышарттайт。Салыштырмалуу,16,8ВольттукэлектрБургусусалыштырмалуучоңңылдамдыккаээБолот。

3.БатарейканынКубаттулулугуАрБашка。АрКандайчышалууданУлам,СизАРКандайКыймылдаткычтардытандап,АрКандайэлектрондукКубаттукктардыконфигурациялашыңызкерек。чышалууканчалыкжогоруболсо,электрондукошончолукжогоруболот。

1(2)

электрдикбургулоолордунКлассифификациясы.
1.Максатынаылайыкбөлүнүп,бурамаларжеөзүн-өзүкамсызкылганбурамаларбар,ошондойэлеэлектрбургуларынтандоодагыарбашка,айрымдарыметаллматериалдарынбургулооүчүнылайыктуу,алэмиайрымдарыжыгачматериалдарыүчүнылайыктуу。

2.Батарейканынчышалуусунажарашабөлюнюп,12ВольтКөбүрэкКолдонулат,16,8Вольтана21ВольтБар。

3.БатарейканынКласификациясынаылайык,БириЛитийБатареясы,экинчисиникель-ромбатареясы。Биринчисипопулярдуу,анткениалпортативдүүжанажоготуусуаз,бирокникель-хромбатареясынтандаңыз,электрдикбургулоонунбаасыкымбатыраакболот。


Билдирюубактысы:Сент-15-2020
Baidu