लिथियम ड्रिल 12 व्ही आणि 16.8 व्हीमधील फरक

आपल्यादैनंदिनजीवनातपॉवरड्रिलवारंवारवापरल्याजातात。जेव्हाआम्हालाछिद्रछिद्रकरण्याचीकिंवाघरातस्क्रूस्थापितकरण्याचीआवश्यकताअसतेतेव्हाआम्हालापॉवरड्रिलवापरण्याचीआवश्यकताअसते。पॉवर ड्रिलमध्येही फरक आहेत。सामान्य म्हणजे 12 व्होल्ट आणि 16.8 व्होल्ट。मग दोघांमध्ये काय फरक आहे?

1 (1)

12 व्ही आणि 16.8 वी पॉवर ड्रिलमध्ये काय फरक आहे?
1.दोनहातइलेक्ट्रिकड्रिलमधीलसर्वातमोठाफरकम्हणजेव्होल्टेज,कारणएकव्होल्टेज12व्होल्टआहे,दुसरा16.8व्होल्टआहे,ज्यासथेटओळखलेजाऊशकते,आणिपॅकेजवरएकस्पष्टप्रदर्शनहोईल。

२。वेगवेगळाआहे。वेगवेगळ्याव्होल्टेजेसअंतर्गतचालतअसताना,यामुळेवेगवेगळाहोईल。त्यातुलने16.8वत्होल्टचीइलेक्ट्रिकड्रिलतुलनेनेमोठीवेगवानअसेल。

3.बॅटरीची क्षमता वेगळी आहे。भिन्नव्होल्टेजमुळे,म्हणूनआपल्यालाभिन्नमोटर्सनिवडण्याचीआणिभिन्नइलेक्ट्रॉनिकक्षमताकॉन्फिगरकरण्याचीआवश्यकताआहे。व्होल्टेजजितकीजास्तअसेलतितकीइलेक्ट्रॉनिकक्षमताजास्तअसेल。

1 (2)

इलेक्ट्रिकड्रिलचेवर्गीकरण
1.हेतूनुसारविभाजितकेलेले,तेथेस्क्रूकिंवास्वत:चीपुरवठाकरणारेस्क्रूआहेतआणिइलेक्ट्रिकड्रिलचीनिवडदेखीलभिन्नआहे,काहीधातुच्याड्रिलिंगसाठीअधिकयोग्यआहेत,आणिकाहीलाकडाच्यासामग्रीसाठीयोग्यआहेत。

2.बॅटरीच्याव्होल्टेजनुसारविभाजित,अधिकसामान्यतः12व्होल्टवापरलेजाते,तेथे16.8व्होल्टआणि21व्होल्टअसतात。

3.बॅटरीच्यावर्गीकरणानुसारविभाजित,एकम्हणजेलिथियमबॅटरी,आणिदुसरीनिकेल——क्रोमियमबॅटरी。पूर्वीचेअधिकलोकप्रियआहेकारणतेअधिकपोर्टेबलआहेआणिकमीनुकसानआहे,परंतुनिकेल——क्रोमियमबॅटरीनिवडाइलेक्ट्रिकहँडड्रिलचीकिंमतअधिकमहागहोईल。


पोस्टवेळःसप्टेंबर15 - 2020