लिथियम ड्रिल १२v र १.8..8 vबीचभिन्नता

पावरड्रिलहरूहाम्रोदैनिकजीवनमाबारम्बारप्रयोगगरिन्छ।जबहामीलाईप्वालहरूछिराउनवाघरमास्क्रूस्थापनागर्नआवश्यकहुन्छ,हामीलेपावरड्रिलहरूप्रयोगगर्नआवश्यकपर्दछ।पावर ड्रिलका बीच पनि मतभेदहरू छन्।साधारणहरू १२ वोल्ट र १.8.।भोल्टहुन्।त्यसोभए ती दुईबीच के भिन्नता छ?

1 (1)

१२Vर१。8。Vv पावर ड्रिलका बीच के भिन्नताहरू छन्?
१。दुईहातइलेक्ट्रिकड्रिलकोबीचमासबैभन्दाठूलोभिन्नताभनेकोभोल्टेजहो,किनकिएउटाभोल्टेज१२भोल्टहो,अर्को१16 . .8भोल्टहो,जसलाईसीधैछुट्याउनसकिन्छ,रप्याकेजमास्पष्टप्रदर्शनहुन्छ।

२。गतिफरकछ।जबविभिन्नभोल्टेजअन्तर्गतचालू,योफरकवेगपैदागर्दछ।तुलनात्मक रूपमा, १ 16..8भोल्टकोइलेक्ट्रिकड्रिलकोतुलनामाठूलोगतिकोवेगहुनेछ।

的。ब्याट्री क्षमता फरक छ।बिभिन्नभोल्टेजकाकारण,त्यसैलेतपाईलेबिभिन्नमोटरहरूछनौटगर्नरबिभिन्नइलेक्ट्रॉनिकक्षमताहरूकन्फिगरगर्नआवश्यकपर्दछ।उच्च भोल्टेज, उच्च इलेक्ट्रोनिक क्षमता।

1 (2)

इलेक्ट्रिकड्रिलकोवर्गीकरण
१。उद्देश्यअनुसारविभाजितगरिएकोछ,त्यहाँस्क्रूहरूवाआफैंलेआपूर्तिगरेकापेचहरूछन्,रविद्युतीयड्रिलकोछनौटपनिफरकछ,केहीड्रिलि金属धातुसामग्रीहरूकोलागिअधिकउपयुक्तछ,रकेहिकाठसामग्रीकालागिउपयुक्तछन्।

२。ब्याट्रीकोभोल्टेजकाअनुसारविभाजित,अधिकसामान्यतया१२वोल्टप्रयोगहुन्छ,त्यहाँ१。8 . .8 भोल्ट र २१ भोल्ट छन्।

的。ब्याट्रीवर्गीकरणअनुसारविभाजित,एकलिथियमब्याट्रीहो,रअर्कोनिकलक्रोमियमब्याट्रीहो।पूर्वअधिकलोकप्रियछकिनकियोअधिकपोर्टेबलछरकमघाटाछ,तरनिकलक्रोमियमब्याट्रीछनौटगर्नुहोस्इलेक्ट्रिकह्यान्डड्रिलकोमूल्यअधिकमहँगोहुनेछ।


पोष्ट समय: सेप्टेम्बर १ 15-२०२०