feihu-1
feihu-2
feihu-3

ԴիմումԴիմում

մերմասինմերմասին

万博娱乐下载客户端պրոֆեսիոնալարտադրողևարտահանողէ,որնիրմեջներառումէլիթիումինորգործիքներիձևավորում,研发、արտադրությունևվաճառք:Feihu技术——նունիժամանակակիցգործարաններ,առաջինկարգիարտադրականևփորձարկմանսարքավորումներ,որոնքզբաղեցնումեն30000քմտարածք,շինարարականտարածք”20000年քմ:Ներկայումսկանավելիքան400աշխատակազմ,ներառումենբարձրաստիճանպրոֆեսիոնալտաղանդներ,հզորկազմակերպությունևշուկայավարմանթիմ:

logo-1

ՀատուկապրանքներՀատուկապրանքներ

ՎերջիննորություններՎերջիննորություններ

 • 你对电钻了解多少
 • 如何选择高压水枪
 • 锂钻12V和16.8V的区别
 • 2020年8月,我公司开发了锂新车型......
 • Ի归归նչգիտեքէլեկտրականհորատմանմասին

  Էլեկտրականփորվածքըհորատմանմեքենաէ,որնէլեկտրաէներգիանօգտագործումէորպեսէներգիա:Դաէլեկտրականգործիքներիսովորականարտադրանքէևառավելպահանջարկունեցողէլեկտրականգործիքներիարտադրանք:Էլեկտրականփորվածքներիհիմնականբնութագրերնեն4、6、8、10、13、16、19日,23日,32岁,38岁,49մմևայլն:Թվերըվերաբերումենառավելագույնտրամագծին……

 • Ինչպեսընտրելճնշմանջրիատրճանակ

  Մեքենայիսեփականությանբարձրացմանհետմեկտեղբարձրացելէնաևմեքենայիլվացմանգինը:Բազմաթիվերիտասարդմեքենաներիսեփականատերերփոխելենիրենցտեսակետները”ընտրելովէժան,արագ,հարմարավետևէկոլոգիապեսմաքուրտնայինմեքենաներիլվացում:Տանըմեքենալվանալիսանհրաժեշտէնաևունենալմեքենալվացողջրիգու……

 • Տարբերությունլիթիումիփորվածքի12Վև16日8Վմիջև

  Էլեկտրաէներգիայիվարժություններըհաճախօգտագործվումենմերառօրյակյանքում:Երբտանըպետքէանցքերբացենքկամպտուտակներտեղադրենք,մենքպետքէօգտագործենքէլեկտրականփորվածքներ:Տարբերություններկաննաևէլեկտրահաղորդմանվարժանքներիմիջև:Ընդհանուրը”12վոլտև16日8վոլտ:Այդդեպքումի՞նչտարբերությունկաայդերկուսիմեջ:Որո归归նքենտարբերությունները…

 • 2020年թվականիօգոստոսինմերընկերությունըմշակեցլիթիումինորմոդելներ

  2020թ。-ի օգոստոսին մեր ընկերությունը մշակեց լիթիումի մարտկոցի էլեկտրական գործիքների, լիթիումային մարտկոցների ջրային ատրճանակների և լիթիումային մարտկոցների հարմարեցման նոր մոդելներ և անցավ GS սերտիֆիկացումը ՝ ճանապարհ հարթելով հետագա մուտքի համար եվրոպական և ամերիկյան շուկաներ: Ապրանքներն ընդգրկում են ներկայումս հայտնի 12V ...

Baidu